Literatur ist Unsterblichkeit der Sprache.

Friedrich von Schlegel (1772 - 1829)

 

 

Letërsia është pavdekësia e gjuhës.

Friedrich von Schlegel (1772 - 1829)

"Literarischer Dialog" (kurz LD) wird versuchen, eine Vereinigung von Deutsch und  Albanisch schreibenden in Deutschland lebenden Schriftstellern, Übersetzern, Herausgebern und Künstlern zu sein, deren Zweck die Bereicherung des interkulturellen Kunst- und Literaturlebens im Sinne der Völkerverständigung zwischen Deutschen und Albaner sowie Menschen nichtdeutscher Herkunft in Deutschland ist.

Der LD, der überparteilich für die geistige Einheit Europas in der kulturellen Vielfalt seiner Regionen arbeiten wird, wird hauptsächlich der Verbreitung und Bekanntmachung deutschsprachiger Literatur in Albanien und umgekehrt dienen.


 

"Literarischer Dialog" (shkurt LD) do të përpiqet të jetë një bashkim i shkrimtarëve, përkthyesve, botuesve dhe artistëve që jetojnë në Gjermani dhe krijojnë në  gjuhën shqipe apo gjermane dhe kanë për qëllim pasurimin e jetës interkulturore artistiko-letrare në kuptimin e mirëkuptimit ndërnacional midis gjermanëve dhe shqiptarëve si dhe njerëzve me prejardhje të huaj në Gjermani.

LD-ja, që do të punojë e pavarur për integrimin mendor e  shpirtëror të Europës në shumëllojshmërinë kulturore të zonave të saj, do t'i shërbejë kryesisht përhapjes dhe njohjes së letërsisë gjermanofone në Shqipëri dhe anasjelltas.